E-defter Nedir ?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın ülkemiz uygulamasında kullanımını açıklamak için hazırlanan kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Teknik kılavuzlar için tıklayınız.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.

Kaynak : GİB E-Defter İnternet Sitesi

 

Özetle E-Defter Ne İşe Yarar? Bize ne kazandırır? 

Daha önceden kağıtlara yazılan ve onay gerektiren Yevmiye ve Büyük Defter ( Defteri Kebir ) artık firma bünyesinde elektronik ortamda basılacaktır. Bu sayede hem zamandan kazanılacak hem de onay ve kırtasiye giderlerinden tasarruf edilecektir. E-defter sürecinde e-defter içeriği Gelirler idaresi başkanlığına gönderilmez. Yalnızca berat adı verilen özet bilgi Gelirler İdaresi başkanlığına gönderilir. 

Mali Mühür Nedir ?

Elektronik belgelerin yasal olarak geçerli olabilmesinin sağlanması ve veri bütünlüğünün garanti altına alınmasının sağlanması için kullanılacak elektronik sertifikadır.

Bir başka ifadeyle, e-defter belgelerinin yasal olarak geçerli olabilmesi için firmanız adına Mali Mühür ile imzalanması gerekmektedir.   

E-Fatura Mali Mühür